Inschrijven

Doe mee in Enschede!

Integreren en participeren in de samenleving

Het programma ‘ Doe mee in Enschede’ richt zich op nieuwkomers – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die zich hier hebben gevestigd of gaan vestigen. Ook is het programma een aanvulling op de maatschappelijke begeleiding.

‘Doe mee in Enschede’ richt zich op: het stimuleren van participatie en integratie en uitvoering participatieverklaring.

Niet alleen het rijk draagt verantwoordelijkheid voor opvang en zorg voor de nieuwkomers, maar eveneens de gemeenten. Ook zij moeten ervoor zorgen dat een nieuwkomer zo snel mogelijk integreert en participeert. Om als nieuwkomer te integreren, is het van belang zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren in combinatie met maatschappelijk participeren of het hebben van een betaalde baan. Cruciaal is dat de nieuwkomers vanaf het begin worden begeleid, zodat kansen op werk, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid worden vergroot. Om te integreren moet je participeren in de samenleving. Het liefst door het doen van betaald werk, maar veel nieuwkomers zullen in de beginfase vanwege de taalachterstand op vrijwilligerswerk aangewezen zijn.

Participatie en integratie van nieuwkomers in Enschede

Hoe kan M-Pact zich inzetten voor nieuwkomers die inmiddels huisvesting in Enschede hebben gerealiseerd?

Het doel van maatschappelijke begeleiding, is dat nieuwkomers zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Hiertoe worden nieuwkomers begeleid bij het regelen van praktische zaken, het opbouwen van een sociaal netwerk, het leren van de taal, het volgen van onderwijs, het vinden van werk etc. Naast huisvesting is vooral de integratie en participatie van nieuwkomers van groot belang.

De maatschappelijke begeleiding richt zich op verschillende leefgebieden: wonen, inkomen, onderwijs, taal, zorg en vrije tijd en bevat vier componenten, namelijk:

  • Praktische hulp
  • Hulp bij start van inburgering
  • Stimuleren van integratie
  • Participatie en uitvoering participatieverklaringstraject

Voor deze componenten is ondersteuning van vrijwilligers nodig, om de groep nieuwkomers te laten integreren en participeren in Enschede. Vrijwilligers ondersteunen bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg, werk, inkomen, inburgeringstraject en overige basisvoorzieningen. M-Pact pakt het stimuleren van participatie en integratie van nieuwkomers en de uitvoering van het participatieverklaringstraject op. Hiervoor volgen nieuwkomers het programma ‘Doe mee in Enschede’.

Dit programma gaat in op het belang van participatie zowel voor de volwassen nieuwkomers als voor hun kinderen. Het programma geeft handvaten met betrekking tot: ‘hoe de participatie in de praktijk te brengen’ en ‘hoe de eigen kracht kan worden ingezet’. Verder wordt de zelfredzaamheid bevorderd en biedt het inzicht in de partners die ondersteuning bieden in de Enschedese samenleving.

Meer over inburgeren lees je op:
Inburgeren.nl (NL) 

More about civil integration in the Netherlands:
Civil Integration (ENG)

'M-Pact pakt het stimuleren van participatie en integratie van statushouders en de uitvoering van het participatieverklaringstraject op. Hiervoor volgen statushouders het programma ‘Doe mee in Enschede’. Hierbij is ook veel vrijwillige inzet nodig!'

Ahmed voelt zich hier wél veilig

Huis aan Huis - 'Kind in de oorlog' is deze weken het thema in de bovenbouw van basisschool De Kiem. Leerlingen van groep 5/6 zijn benieuwd hoe het is om te vluchten. Daarom hebben ze Ahmed (24) uitgenodigd.
Lees artikel...

Persoonlijke verhalen van vluchtelingen

Veel vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Nederland zetten zich met hart en ziel in voor vluchtelingen. Zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.

Lees de persoonlijke verhalen van vluchtelingstudenten. Waarom zijn ze gevlucht en wat hebben ze met behulp van het UAF tot nu toe kunnen bereiken?

Doe mee in Enschede

Schrijfster Linda Bruins - Slot volgt de deelnemers van 'Doe mee in Enschede' en weet de ervaringen en verhalen van de statushouders op een leuke en boeiende manier vast te leggen in haar blogs.